Ming and Yuxin's Trip to China
June 11 - July 11, 2001

Xue's Family Photos
Qin's Family Photos
Wu's Family Photos
Nanjing University
Class Re-union in Nanjing
Friends in Beijing
Sceneries

Copyright Ming Xue 2001